Forskning og resultater

PreCare er et innovations- og forskningsprojekt. Det betyder, at vi holder godt øje med hvilke resultater, vi skaber undervejs. Herunder hvordan NærKlinikkens tilbud påvirker forskellige målgrupper, og hvordan vi sikrer en samarbejdsmodel, der holder - også efter projektets afslutning. Vi arbejder med aktionsforskning som tilgang, hvilket betyder, at vi hele tiden tilpasser vores tilgang til de resultater og de udfordringer, vi ser. 

Forskningsartikel med lup
Flueben der illustrerer målsætninger

Vores målsætninger

Med udgangspunkt i et strategisk samarbejde mellem sektorerne, har PreCare-projektet som ambition at udvikle og teste en model for sektorneutralt samarbejde, der kan bidrage til en nytænkning af sundhedsvæsenet.

Den primære konkrete målsætning i PreCare er at reducere antallet af akutindlæggelser for projektets målgrupper. NærKlinikken har til formål at forebygge forværringer i borgernes sygdom, så vi kan undgå unødvendige indlæggelser. Vores udgangspunkt er, at borgerne har det bedst i et eget hjem, og når de – med hjælp fra sundhedsvæsenet - selv kan mestre deres sygdom. 

Samtidigt har vi en hypotese om, at denne omstilling, kan være med til at reducere det samlede ressourceforbrug på tværs af sektorerne. Vi følger derfor løbende med i udviklingen i antal indlæggelser og omkostningerne i de forskellige sektorer for vores målgrupper. De frigjorte ressourcer skal bruges til at muliggøre en videreføring af modellen efter projektets udløb, samt geninvesteres i forebyggende tiltag for flere målgrupper.

Endelig, og ikke mindst, har vi en målsætning om at borgerne skal opleve større tryghed, frihed og trivsel i dagligdagen. Til at følge med i om dette sker, måler vi løbende på de inkluderende borgeres trivsel vha. WHOs trivselsindex.

Vores resultater

NærKlinikken åbnede for de første borgere i efteråret 2018 - i første omgang med en afgrænset indsats til borgere med svær KOL. De første foreløbige resultater viser, at det med NærKlinikkens indsats er muligt at bremse forværringer i tide og undgå indlæggelser, samt skabe mere tryghed hos borgerne. Det er dog endnu for tidligt at sige noget om resultaterne i større skala. 

Der er forskel på de tilknyttede borgeres historik og profil, men en analyse af de første tilknyttede borgere viser, at mange af dem har gennemgået en stødt men stejl stigning i aktivitet i sundhedsvæsenet de seneste tre år, herunder en del akutte indlæggelser. En ikke ubetydelig del af dem er således blandt de borgere i kommunen, som trækker flest omkostninger (for hele Odsherred Kommune stod 5 pct. af borgerne for hele 57 pct. af sygehus- og sygesikringsomkostningerne i 2016). Hvis omkostningerne for denne gruppe kan reduceres, kan det - ud over de menneskelige gevinster - have stor betydning for kommunens og regionens økonomi.  

Efter tilknytning til NærKlinikken er det for en del af borgernes vedkommende lykkedes at knække denne kurve. De akutte indlæggelserne er blevet erstattet af kontakter til NærKlinikken, som har kunnet bremse forværringerne i opløbet. De tilknyttede borgere med KOL måler jævnligt deres lungefunktion, iltmætning, temperatur og puls. De svarer derudover på tre supplerende spørgsmål omkring åndenød, hoste og opspyt. I mange tilfælde ses en forbedring af disse parametre over tid, hvilket i praksis for mange vil betyde en højere livskvalitet. 

Læs mere om hvordan de enkelte borgere oplever NærKlinikkens service her.

Kontakt os hvis du vil vide mere om forskning og resultater omkring NærKlinikken.

 

Illustration af graf over resultater

Vores forskningsartikler og rapporter

Accelererede og tværgående sundhedspartnerskaber

Sociale investeringsprogrammer i sundhedsvæsenet – muligheder og handlerum for danske sundhedsaktører

A Case Study of Technology Use and Information Flow at a Danish E-clinic

The Ehealth Care Model

Pay for Success

Accelererede og tværgående sundhedspartnerskaber

Sociale investeringsprogrammer i sundhedsvæsenet – muligheder og handlerum for danske sundhedsaktører

A Case Study of Technology Use and Information Flow at a Danish E-clinic

The Ehealth Care Model

Pay for Success